Användarvillkor

I detta uttalande Resumaker S.L fastställs villkoren för användning av företagets webbplats och dess dotterbolag (nedan: "Företaget"), som drivs under domänen resumaker.se och de domännamn som är kopplade till den och alla andra aktiva adresser ("Webbplatsen" eller "Företagets webbplats"). Företaget har rätt att ändra eller uppdatera detta uttalande. Vi rekommenderar att du granskar detta uttalande från tid till annan på grund av dessa ändringar. Alla termer i detta uttalande är skrivna i maskulinum för enkelhetens skull och gäller för kvinnor och alla andra kön.

 Genom att läsa detta uttalande och använda webbplatsen förklarar du att du har godkänt de villkor som anges i detta uttalande och att du godkänner framtida ändrade villkor. Om du använder dessa tjänster för en organisations räkning godkänner du dessa användarvillkor för organisationens och dess auktoriserade användares räkning och du bekräftar att du har befogenhet att binda organisationen till dessa användarvillkor. Avtalet är elektroniskt och företaget kommer att presentera användningsvillkoren för kunden innan det utför en åtgärd som kräver att de presenteras.

 1. Företagets egendom

 

Alla äganderätter till webbplatsen, all information, text, grafik, patent, idéer eller annat material som finns på webbplatsen ("Innehåll") och alla tjänster som tillhandahålls via webbplatsen, inklusive en plattform för att skapa cv:n och tekniska system som stöder den och personliga områden ("Tjänster"), är och förblir i företagets och dess auktoriserade enheters ägo. Webbplatsen, innehållet och tjänsterna är skyddade av upphovsrättslagar, varumärken, patent etc. Förutom vad som anges i dessa användarvillkor får du inte kopiera, ändra eller utarbeta verk baserade på dem, distribuera, sälja, överföra, visa eller framföra dem offentligt, sända dem eller använda dem på något annat sätt. Du får inte kopiera eller ändra någon del av källkoden, inklusive CSS, HTML eller JavaScript på webbplatsen. Du får inte använda webbplatsen, innehållet eller tjänsten i något annat syfte, inklusive affärssyften, utan uttryckligt tillstånd från företaget. Användningen av denna webbplats är endast för privata ändamål. Företaget har alla äganderätter till alla förbättringar av webbplatsen, innehållet och de befintliga tjänsterna.

 

 1. Användning av webbplatsen
   

Användningen av webbplatsen och/eller skapandet av ett CV och/eller skapandet av ett personligt konto och/eller kontakt med företaget på ett eller annat sätt innebär att du godkänner att ingå avtal med företaget. Ibland kan kvalificerade representanter från företaget kontakta dig för att hjälpa dig med din begäran. Om du inte anger något annat godkänner du härmed att företaget behåller ditt CV i sina arkiv och/eller överför ditt CV och/eller uppgifter till en tredje part och/eller relevant part som företaget anser vara lämplig för din ansökan enligt vad som anges senare i detta uttalande. Om du vill säga upp avtalet med företaget ska du skicka ett e-postmeddelande där du meddelar att du inte är intresserad av att fortsätta avtalet. När företaget har mottagit e-postmeddelandet avslutar det all kommunikation med dig och kommer inte att vidarebefordra dina uppgifter till andra parter. Du godkänner och samtycker till att ansluta dig till den databas som företaget innehar enligt lag.

 

 1. Parterna i avtalet

 

Avtalsvillkoren gäller mellan företaget och användaren och upphäver alla andra avtal mellan parterna. Ändringar av detta avtal kan endast godkännas om båda parter uttryckligen ger sitt skriftliga samtycke.

 

 1. Betalningsalternativ

 

Företaget erbjuder flera betalningsalternativ för sina tjänster och anger i varje alternativ vilka tjänster som ingår och slutpriset inklusive moms. Användaren kan välja det alternativ som passar honom eller henne. Visuella fel i utformningen av betalningsalternativen förpliktigar inte företaget.

Varje alternativ innehåller detaljerad information för användaren. Företagets misstag eller fel i prisangivelsen eller i själva betalningsalternativet binder inte företaget.

 

 

 1. Skulder mellan företaget och användaren

 

Avtalet undertecknas digitalt från det ögonblick då användaren godkänner det och fyller i de nödvändiga uppgifterna. Om användaren betalar elektroniskt för tjänsten kommer företaget att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för betalningen.

Företaget kan i enlighet med lagen självt eller genom tredjepartsföretag kontrollera om kunderna kan uppfylla sina betalningsförpliktelser. Om det finns tvivel om avtalet med användaren kan företaget vägra att genomföra en transaktion mellan parterna eller begära ytterligare säkerhet.

 

Efter godkännandet av avtalet mellan parterna kommer företaget att förse användaren med inloggningsuppgifter som kommer att användas för att få tillgång till kontot på plattformen och tjänsterna på webbplatsen. Genom att tillhandahålla dessa uppgifter ger företaget användaren en exklusiv, personlig och icke-överförbar tillgång till plattformen och tjänsterna från och med den tidpunkten och under hela avtalsperioden.

 

Uppgifterna om inloggning och användning av plattformen och tjänsterna är helt personliga, och användaren måste hålla sina inloggningsuppgifter konfidentiella.

 

 1. Transaktionspris

 

Användningen av de tjänster som erbjuds på denna webbplats, vissa eller alla av dem, kräver betalning av olika slag och till olika priser, som kommer att fastställas av företaget och som kommer att publiceras på webbplatsen från tid till annan. De priser som anges på webbplatsen inkluderar moms.

 

Användaren förbinder sig att omedelbart meddela företaget om felaktigheter i de betalningsuppgifter som han har angett. Användaren måste ha tillräckligt med saldo på sitt konto för att kunna betala för tjänsten.

 

Om användaren inte betalar för tjänsten får han eller hon ett meddelande från företaget om att han eller hon inte har betalat, och han eller hon har ytterligare 14 dagar på sig att ordna med betalningen. Om användaren inte har betalat i slutet av de extra dagarna har företaget rätt till ränta och dröjsmålsränta på 15 % från användaren för varje månad som förseningen varar.

 

 1. Avbokningspolicy


Företaget arbetar i enlighet med lagen. När köpet är slutfört kommer CV:t att vara tillgängligt för nedladdning och användaren får använda plattformen under den överenskomna perioden. Efter mottagandet av tjänsterna har användaren inte rätt till någon återbetalning och det kommer inte att finnas några framtida krav på företaget i detta avseende. För eventuella krav i detta ämne, vänligen kontakta företaget via kontaktsidan (resumaker.se/kontakt).

 

 1. Leveranstid
   

Företaget är ansvarigt för att tillhandahålla tjänsten när uppgifterna från användaren har mottagits och efter betalningsbekräftelsen. Om tillhandahållandet av tjänsten försenas av någon anledning kommer företaget att informera användaren senast 30 dagar från det att köpet gjordes. I detta fall har användaren rätt att säga upp avtalet utan kostnad och får full återbetalning.

 

 1. Användarens skulder

 

Användaren ska vid lämplig tidpunkt tillhandahålla all information som krävs för att företaget ska kunna genomföra avtalet.

 

Användaren förklarar att användningen av företagets webbplats sker på hans eget ansvar och att han befriar företaget från framtida anklagelser, krav eller skadestånd. Användaren är ansvarig för användningen av plattformen och tjänsterna.

 

Användaren får inte sälja, överföra eller belasta rättigheterna och skyldigheterna i avtalet till en tredje part.

Användaren får inte utföra övervakning, tillsyn eller reverse engineering av plattformen och/eller plattformens funktionalitet.

 

Användarens användning av plattformen kommer inte att skada företagets eller någon annans rykte på dess vägnar eller någon annan tredje part.

 

Det innehåll som användaren laddar upp till plattformen måste tillhandahållas i den form och det format som anges av företaget. Innehållet är användarens egendom och förblir hans egendom.

 

Användaren garanterar att den information som laddas upp till plattformen är korrekt, exakt, fullständig, tillförlitlig och aktuell, även om den kommer från en tredje part. Företaget är inte ansvarigt för användarens användning av innehållet.

 

Användaren får inte ladda upp innehåll som är opålitligt, vilseledande, ärekränkande, stötande, diskriminerande, hatiskt, rasistiskt, erotiskt, pornografiskt, hyperlänkar, upphovsrättsintrång, intrång från tredje part, icke-personliga uppgifter, kommersiell kommunikation, välgörenhet, information om sekter, information som innehåller virus, skadlig kod, trojanska hästar, botar, stötande/intrångsgörande/smyckande programvara, annan programvara som kringgår tjänstens säkerhets- och skyddsmekanismer, skadar tjänsten eller förstör webbplatsen, forsknings- eller omvänd ingenjörskonstruktion, verktyg eller applikationer.

 

Användaren förbinder sig att behålla en digital kopia av all information, alla data och allt innehåll som han tillhandahåller företaget enligt avtalet, oavsett om det sker via plattformen eller inte.

 

Användningen av plattformen och tjänsterna är användarens eget ansvar.

 

Användaren säkerställer en lämplig och säker arbetsmiljö för användningen av plattformen. Företaget ser till att användarkontot är korrekt konfigurerat på plattformen.

 

Användaren kan kontakta företaget via kontaktformuläret: resumaker.se/kontakt

 

 1.  Företagets skulder
   

Företaget har rätt att stänga plattformen eller begränsa tillgången till den eller dess funktionalitet, helt eller delvis, när som helst, för en bestämd eller obestämd tid, utan att behöva betala skadestånd till användaren.

 

Företaget har rätt att begränsa eller säga upp rätten att använda plattformen eller blockera användarens inloggningsuppgifter om användaren bryter mot webbplatsens regler eller detta avtal.

 

Företaget garanterar inte att plattformen är fri från fel, buggar eller avbrott. Företaget garanterar inte att plattformen kommer att vara tillgänglig när som helst eller att den kommer att visas när som helst utan fel.

 

Företaget kan sätta en gräns för lagringsutrymme eller data som tillhandahålls användaren. Företaget har rätt att publicera anonymt innehåll och använda det under avtalets upphörande för att förbättra plattformen och tjänsterna samt annan utveckling.

 

 

 

 

 1.  Lagring av information

 

Företaget kan behandla användarens personuppgifter eller tillhandahålla dem enligt villkoren i avtalet. Dessa uppgifter kommer att användas i enlighet med företagets definition av sekretess som användaren godkänner enligt detta avtal.

 

Alla anställda på företaget som har tillgång till användarens personuppgifter måste underteckna ett sekretessavtal.

 

Användaren ersätter företaget för alla krav från tredje part som uppstår till följd av och/eller är relaterade till företagets behandling av personuppgifter via plattformen och/eller tjänsterna eller av en tredje part som tillhandahåller tjänster till företaget.

 

 1.  Immateriella rättigheter

 

Alla immateriella rättigheter till plattformen, tjänsterna och alla andra objekt som tillhandahålls enligt avtalet tillhör uteslutande företaget eller någon som agerar för dess räkning. Användaren får en nyttjanderätt endast för den tid som avtalet gäller.

 

Användaren får inte på något sätt inkräkta på företagets immateriella rättigheter till plattformen och tjänsterna.

 

Användaren får inte ändra, utforska, reproducera, demontera eller tillämpa reverse engineering. Användaren får inte utföra några åtgärder för att ta reda på plattformens källkod, vare sig själv eller med hjälp av tredjepartsprogram eller tredje part för hans räkning.

 

Företaget har rätt att skydda sina immateriella rättigheter och användaren får inte ta bort eller avstå från företagets skyddsåtgärder.

 

Om det fastställs i domstol att plattformen och tjänsterna gör intrång i en tredje parts immateriella rättigheter, eller om företaget anser att det finns en chans att ett sådant intrång är överhängande, kommer företaget att fortsätta att tillåta användaren att använda plattformen. Om företaget anser att detta inte är möjligt har företaget rätt att säga upp avtalet utan att betala skadestånd till användaren.

 

 1.  Överföring av rättigheter

 

Användaren får inte överföra rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till en tredje part utan företagets uttryckliga samtycke. Företaget kan överföra rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till en tredje part.

 

 1.  Kontraktsperiod och uppsägning

 

Avtalsperioden är den period som användaren väljer i betalningsplanen.

Båda parter kan säga upp avtalet utan skriftlig uppsägning i händelse av tillsyn, bristande efterlevnad av webbplatsens regler eller domstolsingripande och utan att behöva betala något skadestånd eller ersättning, i följande fall:  konkurs eller konkursansökan för den part som anses vara oförmögen att uppfylla sina skyldigheter.

 

Om användaren har fått ersättning från företaget har användaren inte rätt till återbetalning.
När avtalet upphör är användarens rätt att använda plattformen ogiltig.


 

 1. Villkor för prenumeration
  1. För att kunna använda de tjänster som tillhandahålls av företaget måste användaren prenumerera på tjänsten genom att fylla i ett formulär och lämna de uppgifter som företaget begär.
  2. Det är möjligt att teckna flera abonnemang till de priser som anges på webbplatsen och som är inklusive moms om inget annat anges. Företaget kan när som helst ändra priserna och tjänsterna efter eget gottfinnande och du kan inte göra anspråk på företaget i sådana fall.
  3. För att prenumerera på tjänsten krävs en avgift som bestäms av företaget från tid till annan. Företaget förbehåller sig rätten att höja eller sänka denna avgift och/eller ändra de tillgängliga abonnemangsplanerna efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande. Om abonnemangsavgifterna sänks har användaren inte rätt till någon återbetalning och/eller rabatt och/eller någon annan förmån eller avdrag, och användaren har inga krav på företaget i ett sådant fall.
  4. Varje abonnemangsplan förnyas automatiskt tills den sägs upp av användaren, och om abonnemangsavgifterna sänks har användaren inte rätt till någon återbetalning och/eller rabatt och/eller någon annan förmån eller avdrag, och användaren ska inte ha några krav på företaget i ett sådant fall.
  5. Användaren kan betala via kreditkort / betalkort / PayPal / Apple Pay.
  6. Om en prenumerant inte betalar prenumerationsavgifter kan prenumerantens konto blockeras och allt innehåll på kontot kan raderas och användaren har inga anspråk mot företaget i ett sådant fall. Det förtydligas att uppsägning av abonnemanget inte befriar användaren från att betala obetalda avgifter, och abonnenten har inte rätt till återbetalning av de belopp som han eller hon har betalat.
  7. Det förtydligas vidare att företaget förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande ändra abonnemangsavgifterna och de tjänster som tillhandahålls och/eller lägga till ytterligare funktioner till tjänsten och att användaren inte ska ha några anspråk mot företaget i sådana fall.
  8. Företaget förbehåller sig rätten att stänga ner webbplatsen eller någon del av den av någon anledning när som helst efter eget gottfinnande och du kommer inte att ha några anspråk mot företaget i ett sådant fall, och abonnenterna kommer inte att vara berättigade till någon återbetalning och/eller avdrag för betalning som de betalat för tjänsterna.

 

 1.  Användning av webbplatsen

 

Användaren får använda webbplatsen, dess innehåll och de tjänster som ingår i den. Genom att använda den samtycker användaren till att använda webbplatsen, innehållet eller tjänsterna enbart för privata och icke-kommersiella ändamål, såvida han inte har fått ett uttryckligt tillstånd från företaget. Inom denna ram samtycker användaren till att inte göra något av följande, om han inte har fått företagets samtycke i förväg, skriftligen och med förbehåll för villkoren i detta samtycke (i den mån det beviljades):

 

 • Använda tjänsterna i strid med någon lag, företagets rättigheter eller någon annan
  person eller missbruka tjänsterna.
 • Försöka få tillgång till, få tillgång till och attackera eller olagligt infiltrera eller sabotera eller använda företagets system eller icke-offentliga delar av webbplatsen.

-    försöka undersöka eller testa sårbarheten hos något system eller nätverk eller
  kränka några säkerhets- eller autentiseringsåtgärder.

-    tränga in eller bryta sig in i en annan användares personliga område.

-    Försök att ta dig in och få tillgång till andra användares CV:n än hans.

-    Försök att få tillgång till webbplatsen, innehållet eller tjänsterna eller kör ett crawlingverktyg på den.
     söka på webbplatsen med någon motor, programvara, verktyg, agent, hjälpmedel, anläggning eller
     mekanism förutom den programvara som tillhandahålls av företaget.

 • Försöka dechiffrera, kompilera, disassemblera eller göra reverse engineering av någon programvara på webbplatsen, innehållet eller tjänsterna.
 • göra webbplatsens, innehållets eller tjänsternas funktion tillgänglig för tredje part.
 • Kopiera och använda, eller tillåta andra att kopiera och använda, ändra, reproducera, framställa
  avledda verk, rama in, spegla, återpublicera, ladda ner, visa, sända eller
  distribuera hela webbplatsen eller delar av den, dess innehåll eller tjänster i någon form eller
  media eller på något annat sätt.
 • Aktivera drift av programvara eller andra medel, inklusive Crawler Robots-programvara etc., i syfte att söka, skanna, kopiera eller automatiskt hämta hemsidan. Skapa en sammanställning, samling eller ett arkiv som innehåller innehåll eller information från webbplatsen.
 • Visa innehåll från webbplatsen i en ram (frame/iframe), synlig eller dold.
 • Länka till webbplatsen och dess innehåll från en källa som innehåller pornografiskt material.
  innehåll, innehåll som uppmuntrar till rasism eller olaglig diskriminering eller som är
  olaglig, eller som uppmuntrar till olaglig verksamhet, eller vars offentliggörande är olagligt.
 • Avbryta eller försöka störa tillträdet för någon användare, värd, server eller
  nätverk, inklusive men inte begränsat till att skicka virus, maskar, trojanska hästar, tidsinställda bomber, digitala attacker, Man in the Middle-attacker, förebyggande av tjänsteattacker (DDoS), verktyg för penetrationstestning, skadliga verktyg, spionprogram och skadlig kod,
  vandalism, överbelastning av mjukvara, översvämning, skräppost eller blockering av webbplatsens
  brevlåda eller annan verksamhet som skadar webbplatsen eller stjäl information från webbplatsen.
  Företagets tjänster.
 • Uppladdning av innehåll som kränker någon annans rättigheter - inklusive immateriella rättigheter.
 • Information om minderåriga och/eller sådana som avslöjar deras identitet, personuppgifter och sätt att kontakta dem.
 • All information, erbjudande eller ansökan som är kommersiell och/eller innehåller reklam/marknadsföringsinformation.
 • Att utge sig för att vara en person eller en enhet som är knuten till företaget eller dess olika system eller att ge en felaktig bild av sin relation till någon person eller enhet.

  Företaget har rätt att utreda och stämma för brott mot ovanstående, inklusive brott mot immateriella rättigheter och allt som rör webbplatsens och användarnas säkerhet, fram till dess att lagen verkställs. Dessutom kan den involvera och samarbeta med brottsbekämpande organ för att åtala användare som bryter mot dessa användarvillkor. Användaren bekräftar att företaget har rätt att övervaka tillgången till webbplatsen, dess innehåll och tjänster och deras användning för att se till att användarvillkoren följs och att webbplatsen fungerar.

  Om användaren bryter mot någon av användarvillkoren kommer hans tillstånd att använda webbplatsen, innehållet och tjänsterna automatiskt att återkallas, även om han har en viss betalningsplan, och han kommer inte att ha rätt till någon återbetalning. Företaget förbehåller sig rätten att när som helst, med eller utan orsak, säga upp användarens tillgång till webbplatsen, innehållet och tjänsterna. Företaget förbehåller sig också rätten att när som helst och utan förvarning sluta tillhandahålla tjänsterna eller ändra webbplatsen, innehållet och tjänsterna.

 

 1.  Registrering av webbplats

 

Användningen av webbplatsen kräver ingen registrering, men olika områden på webbplatsen, t.ex. det personliga området, skapandet av ett CV och kontaktområdet, kan innebära att du måste registrera dig och lämna personlig och identifierande information på företagets begäran.

 

Genom att registrera sig på webbplatsen godkänner användaren företagets användarvillkor. Vid registreringen kan det krävas att användaren uttryckligen bekräftar sitt samtycke till webbplatsens användarvillkor. Användaren kommer att kunna slutföra registreringen i vart och ett av dessa fall endast efter att ha lämnat de begärda uppgifterna i varje steg och efter att hans samtycke har erhållits. Om användaren ombeds att lämna de angivna uppgifterna för att kunna använda någon av webbplatsens tjänster får han endast lämna korrekta, exakta och fullständiga uppgifter. Felaktig information kan hindra användaren från att använda webbplatsen på rätt sätt och förhindra att han eller hon blir kontaktad.

 

Användningen av delar av webbplatsen som kräver registrering och godkännande innebär att användaren samtycker till att ta emot annonser från företaget och/eller någon på dess vägnar. Annonsen kommer att skickas till användaren via de uppgifter som han eller hon lämnade till företaget vid registreringen. Användaren kan när som helst återkalla sitt samtycke och meddela företaget att han eller hon vägrar att ta emot annonser, generellt eller av en viss typ, genom att skicka ett meddelande om att han eller hon vägrar att ta emot annonser. Sättet att skicka meddelandet om avslag kommer att anges i den annons som företaget och/eller någon på dess vägnar kommer att skicka till användaren.

 

 1.  Systemregistrering: Lösenord:

 

När användaren registrerar sig för en av tjänsterna kan han eller hon bli tvungen att ange ett lösenord. Användaren ansvarar för att det lösenord som han eller hon använder för att få tillgång till alla personliga områden på webbplatsen och i synnerhet till det CV som han eller hon har skapat. Användaren samtycker till att ta det fulla ansvaret för alla aktiviteter eller åtgärder med sitt lösenord, oavsett om han har gett ditt samtycke till dessa aktiviteter eller åtgärder eller inte. Det är användarens ansvar att inte ge detta lösenord till någon annan. Användaren måste byta lösenord så ofta som möjligt. Användaren måste omedelbart meddela företaget om obehörig användning av sitt lösenord. Användaren kommer aldrig att använda och/eller försöka använda ett annat användarkonto och lösenord utan den andra användarens uttryckliga samtycke.

 

 

 

 1.  Plattform för skapande av CV

 

Företaget driver en plattform som gör det möjligt att skapa ett CV på ett visuellt och smidigt sätt för alla som önskar det. Företagets handelsnamn är Resumaker.

 

Användningen av denna plattform omfattas av de användarvillkor och sekretessvillkor som anges på denna sida och utgör användarens samtycke till dem. Om användaren inte godkänner användarvillkoren bör han eller hon inte använda webbplatsen.

 

Systemet för att skapa CV:n är en innovativ plattform som företaget har skapat och som är patentsökt. Systemet gör det möjligt för användaren att fylla i uppgifter i de fält som visas och sedan skapas CV:t i enlighet med detta. Företaget är inte ansvarigt för den information som användaren anger och fungerar endast som en plattform för att skapa dokumentet.

 

Det anges och godkänns att programkoden är upphovsrättsligt skyddad och att det därför är förbjudet att kopiera och/eller tillhandahålla och/eller någon del av koden och/eller lösenord för åtkomst till det personliga kontot till någon part, mot eller utan ersättning, utan uttryckligt tillstånd från företaget.

 

Systemet filtrerar inte information, innehåll, felaktig information och/eller andra uppgifter som användaren har angett, utan visar endast informationen som den är i de lämpliga fälten. Företaget är inte ansvarigt för den slutliga filens kvalitet, dess integritet eller dess nivå i förhållande till andra, skador, förlust av arbete, dess inverkan på karriären, psykiskt lidande osv. eller direkta eller indirekta konsekvenser för användaren, egendom eller tredje part till följd av användningen.

 

Företaget avsäger sig allt ansvar för direkta eller indirekta skador av något slag som orsakas användaren till följd av att han eller hon använder systemet för att skapa CV:n. Användaren godkänner och förstår att han är ensam ansvarig och att företaget endast tillhandahåller en infrastruktur för att skapa filen. Användaren bekräftar att det innehåll som han eller hon tillhandahåller är på hans eller hennes eget ansvar. Användaren eller någon tredje part kan inte göra anspråk på företaget, dess chefer, anställda och/eller någon som agerar för deras räkning i denna fråga.

 

Företaget kommer att göra sitt bästa för att upprätthålla maximal tillgänglighet i systemet för skapande av CV:n. Det är dock ingen garanti för att systemet för att skapa CV alltid kommer att vara tillgängligt. Företaget kan stoppa hanteringen av webbplatsen, uppdatera innehållet, lagra det och är inte ansvarigt för eventuella skador som orsakas användaren till följd av detta beslut. Företaget kommer att göra sitt bästa för att upprätthålla det CV som användaren har skapat, men om CV:t raderas till följd av underhållsarbete och uppdateringar förbinder sig företaget inte att behålla CV:t på sina servrar och användaren ansvarar för att säkerhetskopiera de filer som skapats.

 

Om en användare eller någon på dennes vägnar använder systemet för att skapa CV på ett illasinnat sätt och/eller på annat kommersiellt sätt måste användaren ersätta företaget för eventuella skador som orsakats.

 

Användaren förbinder sig att inte skanna webbplatsen automatiskt (Crawling) och/eller använda den i kommersiellt syfte eller i något annat syfte utan företagets samtycke. Varje överträdelse av denna skyldighet kan leda till rättsliga åtgärder.

 

För att undvika tvivel klargörs att det är strängt förbjudet att överföra användarens rättigheter eller konto till en annan användare och/eller att duplicera och/eller kopiera och/eller publicera något utan företagets godkännande och/eller att sabotera och/eller utföra skadliga handlingar och/eller omvänd ingenjörskonst och/eller någon orimlig eller olaglig användning av systemet för skapande av meritförteckningar.

 

Det förtydligas att webbplatsen endast är avsedd för privatpersoner. All annan användning kräver ett skriftligt tillstånd från företaget. All kopiering, distribution, leverans, överföring, publicering av information som lagras på webbplatsen som inte är tillåten av företaget är strängt förbjuden och utgör ett brott mot lagen.

 

Användaren får tillgång till ett personligt område i systemet för att skapa ett CV. Han kommer att kunna logga in med användarnamn och lösenord och kommer att hålla dessa uppgifter så säkra som möjligt. I det personliga området kan han eller hon bland annat se det CV som han eller hon har skapat genom systemet och kan redigera och/eller radera det, ange faktureringsinformation och radera sitt personliga konto.

 

Företaget kommer att göra allt som står i dess makt för att förhindra att obehöriga källor tränger in i det personliga området, med hjälp av avancerad teknik, kryptering och även tester som utförs av experter på informationssäkerhet från tid till annan. Företaget tar avstånd från ansvar för skador som orsakats användaren till följd av obehörigt intrång och kommer att göra allt som står i dess makt för att vidta rättsliga åtgärder mot sådana inkräktare.

Företaget förbehåller sig rätten att radera inaktiva, fiktiva användarkonton eller konton som misstänks för olämplig och/eller olaglig och/eller förbjuden verksamhet utan föregående meddelande. Användaren avstår från alla krav på skada som kan uppstå till följd av att hans konto raderas.

 

Företaget kommer att förvara CV:n på sina servrar på ett säkert sätt i enlighet med lagens bestämmelser. Företaget garanterar inte hur länge informationen sparas och användaren är ansvarig för att säkerhetskopiera informationen personligen och undanröjer framtida anspråk på grund av underlåtenhet att lagra personlig information på företagets servrar.

 

Alla exempel, tips, riktlinjer och anmärkningar som presenteras för användaren är avsedda att hjälpa honom i processen och ersätter inte hans eget omdöme. Användaren är ensam ansvarig för att skriva CV:n, använda det och distribuera det till potentiella arbetsgivare. Företaget garanterar inte på något sätt några resultat efter användning av ett CV som skapats med hjälp av ovanstående system.

 

Användaren samtycker till att användningen av systemet för att skapa CV:n förutsätter att man ansluter sig till företagets databaser och sparar CV:n som skapats på företagets servrar. Användaren bekräftar att han har läst och godkänt användarvillkoren på denna sida i sin helhet och i synnerhet avsnitten om användning av information som företaget har fått eller om radering av personuppgifter.

 

Alla upphovsrätter och/eller immateriella rättigheter, inklusive de moraliska rättigheterna i samband med plattformen för skapande av CV - inklusive webbplatsens utformning, UI, UX, Flow, serverkod, klientkod, HTML, CSS, JavaScript, innehåll, exempel på CV:n, mallar för CV:n, design av CV:n, grafiska filer, det sätt på vilket informationen presenteras och redigeras på webbplatsen - är uteslutande förbehållna företaget och varje överträdelse kommer att leda till rättsliga åtgärder.

 

Användningen av systemet kan innebära betalning i enlighet med de angivna betalningsplanerna. Om användaren godkänner den betalda planen förbinder han sig att betala alla avgifter för sitt konto. Användaren förklarar att han är medveten om att all information som lagras på webbplatsen är företagets exklusiva egendom och att företaget har fullständiga rättigheter till informationen och dess användning.

 

 1. Ansvar för användarens innehåll

 

Företaget är inte ansvarigt för innehåll och/eller data och/eller information som tillhandahålls och/eller visas av användaren på webbplatsen eller särskilt det CV som skapats. Företaget garanterar inte att de uppgifter som tillhandahålls av användaren är korrekta. Användaren kan rapportera misstänkta aktiviteter till företaget om han eller hon har identifierat sådana på sitt konto.

 

 1. Ansvarsfriskrivning

 

Användaren tar fullt ansvar för användningen av webbplatsen, innehållet och företagets olika tjänster, och företaget kan inte hållas ansvarigt för direkta eller indirekta skador som orsakats användaren eller någon annan på dennes vägnar eller någon annan tredje part, inklusive förluster eller kostnader, direkta eller indirekta, för webbplatsen och allt innehåll och alla tjänster som ingår i den.

 

 1. Nyhetsbrev och elektroniska utskick

 

När användaren skickar sina uppgifter godkänner företaget att lägga till honom i sin e-postlista och skicka honom e-post om olika ämnen från tid till annan. Varje meddelande som företaget skickar kommer att innehålla en möjlighet att avregistrera sig från sin e-postlista. Om användaren begär att få avsluta sin prenumeration kommer företaget att ta bort honom från sin e-postdatabas. Användaren kan begära att ta bort alla datum som lagras i företagets system och/eller ta bort honom från mottagardatabasen genom att skicka ett e-postmeddelande till support@resumaker.se.
 

 1. Paddel
  Vår beställningsprocess utförs av vår onlineåterförsäljare Paddle.com. Paddle.com är den största handlaren för alla våra beställningar. Paddle svarar för alla kundserviceförfrågningar och hanterar returer. För återbetalning eller annullering av abonnemang som faktureras av Paddle, besök Paddle.net.

 

 1. Förändringar och upphörande av verksamheten

 

Företaget kan från tid till annan ändra webbplatsens struktur, dess utseende och utformning, omfattningen och tillgängligheten av tjänsterna på webbplatsen och kan ändra alla andra aspekter av webbplatsen utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer bland annat att göras med hänsyn till Internets dynamiska karaktär och de tekniska och andra förändringar som äger rum på Internet. Det ligger i sakens natur att sådana förändringar kan medföra störningar eller olägenheter. Användaren kommer inte att ha några krav eller krav på företaget för att göra sådana ändringar eller för funktionsstörningar som uppstår på grund av att de genomförs.

 

Utan att avvika från ovanstående har företaget rätt att när som helst helt eller delvis upphöra med att tillhandahålla tjänsterna på webbplatsen. Om möjligt kommer företaget att publicera ett preliminärt meddelande på webbplatsen om att tjänsterna upphör i rimlig tid i förväg. När tjänsterna avslutas kommer företaget att behålla innehållet och informationen på webbplatsen under ytterligare en tid och har sedan rätt att radera den utan att behålla någon säkerhetskopia av den och utan att meddela detta.

 

 1. Lag och behörighet

 

Användarvillkoren, webbplatsen och dess innehåll ska uteslutande regleras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i staten Spanien. Företaget är inte ansvarigt för att anpassa webbplatsen och/eller innehållet och/eller deras tillgänglighet utanför Spanien. Alla tvister och/eller meningsskiljaktigheter och/eller andra frågor som uppstår under eller i samband med webbplatsen och/eller något som finns på den och/eller dessa användarvillkor ska lösas i, och den behöriga domstolen i Barcelona-distriktet ska ha ensam och exklusiv jurisdiktion.

 

 1. Kontakta oss

 

Företaget följer lagens bestämmelser och respekterar de rättigheter som användarna av webbplatsen har. Om användaren har ytterligare frågor om användarvillkoren och/eller anser att företaget kränker hans rättigheter och/eller anser att hans integritet har kränkts under användningen av webbplatsen, bör han kontakta oss (support@resumaker.se) och företaget kommer att försöka behandla hans begäran så snart som möjligt.