Integritetspolicy
 

Senast uppdaterad i april 2024

Denna policy, även kallad sekretesspolicyn, beskriver hur Resumaker S.L, ett spanskt företag med registreringsnummer B56750292, känt som "Resumaker", "Företag", "vi", "oss" eller "vår", samlar in, använder och delar information relaterad till funktionen av vår webbplats https://resumaker.se, våra tjänster och alla tillhörande webbplatser och mjukvaruapplikationer (gemensamt kallade "Tjänsterna" eller "Webbplatsen").

Läs noga igenom denna sekretesspolicy för att få insikt i våra rutiner för informationshantering. Genom att använda webbplatsen bekräftar du att du har läst och förstått de villkor som beskrivs i denna sekretesspolicy, såväl som våra distinkta villkor. Om du inte håller med om våra rutiner avråder vi från att använda eller komma åt webbplatsen. Termer som skrivs med stor bokstav häri, men som inte definieras, har samma betydelse som tillskrivs dem i villkoren.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på support@resumaker.se.

"Personligt identifierbar information" eller "PII" som det används i denna sekretesspolicy avser alla personuppgifter som identifierar, relaterar till, beskriver, kan associeras med eller rimligen kan kopplas, direkt eller indirekt till en viss användare eller, i den utsträckning som krävs enligt tillämpliga sekretesslagar, ett hushåll. Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss när du uttrycker ett intresse för att få information om våra produkter och tjänster, när du deltar i aktiviteter på webbplatsen eller när du kontaktar oss.

Denna sekretesspolicy gäller för alla personer som använder vår webbplats eller som får tillgång till information på vår webbplats ("användare"). Vissa delar av denna sekretesspolicy gäller även för "prenumeranter". En abonnent är en användare som har prenumererat på att använda våra tjänster via vår webbplats och som har betalat alla tillämpliga avgifter. Teckning och betalning ska utgöra ingåendet av ett "Kundavtal".

I denna sekretesspolicy avser "behandling" varje åtgärd eller uppsättning åtgärder som utförs på personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oavsett om det sker automatiserat eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller på annat sätt tillgängliggörande, justering eller kombination, begränsning, radering eller förstöring.

Dessutom betyder "Personuppgiftsansvarig" den fysiska eller juridiska person som bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter och ansvarar för att fatta beslut om varför och hur personuppgifterna behandlas.  "Personuppgiftsbiträde" avser den fysiska eller juridiska person som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning, som agerar under den personuppgiftsansvariges överinseende och som har till uppgift att utföra specifika behandlingsaktiviteter enligt instruktioner från den personuppgiftsansvarige.

Bearbetning

Vår behandling av personuppgifter styrs av tillämpliga dataskyddslagar som kan inkludera GDPR, UK GDPR och olika amerikanska statliga och federala integritetslagar som rör PII som vi behandlar på uppdrag av våra abonnenter ("Tillämpliga sekretesslagar").

Förutom vad som uttryckligen anges i en arbetsbeskrivning eller ett separat bifogat dataskyddsavtal, samlar vi in och behandlar information under ledning av våra prenumeranter. Detta innebär att om vi inte specifikt samtycker till eller utses som sådana enligt gällande integritetslagar, kommer vi inte att betraktas som en "personuppgiftsansvarig" eller liknande beteckning, utan snarare en "personuppgiftsbiträde") Du har alltid kontroll över din information och du kan återkalla ditt samtycke till att tillhandahålla din information till företaget.

Insamling

För att kunna använda våra tjänster kräver vi att användarna förser oss med viss personligt identifierbar information (PII). Under de senaste tolv (12) månaderna har vi samlat in följande PII.

I allmänhet samlar vi in personuppgifter som frivilligt skickas in av dig via webbplatsen och/eller tjänsterna, främst under kontoregistrering eller skapande av CV. Detta kan inkludera vissa personuppgifter som samlas in via användning av cookies eller liknande spårningstekniker.

PII som vi samlar in inkluderar men är inte begränsat till användarnas fullständiga namn, e-postadress, telefonnummer, adress, profilbild, körkortstyp, LinkedIn-profil-URL och webbadresser till alla webbplatser som ingår i ditt CV.

På grund av våra tjänsters karaktär kan användare också behöva lämna uppgifter om:

 • Nationalitet, kön, födelsedatum, födelseort och civilstånd, av vilka vissa kan ges särskilt skydd som skyddad klassinformation enligt tillämpliga dataskyddslagar.
 • Utbildnings- och anställningsinformation: Information om din utbildningsbakgrund, anställning, anställningshistorik och lön samlas in.
 • Transaktions- och betalningsinformation: När du beställer tjänster eller genomför en transaktion samlas betalningsuppgifter in. Tredjeparts betalningsprocessorer hanterar betalningar, och även om dina uppgifter tillhandahålls direkt till dem, kan viss information delas med oss för betalningsbekräftelse.

Annan information som kan samlas in via webbplatsen inkluderar:

 • Innehåll som användare offentliggör: Frivilligt publicerat eller uppladdat innehåll för offentlig visning på webbplatsen och/eller tjänsterna, känd som "offentlig information", samlas in. När den väl har skickats in kan varken du eller Resumaker kontrollera dess efterföljande kopiering, delning eller användning av tredje part.
 • Information om enhet/internetanslutning: När du använder webbplatsen samlas information automatiskt in från din webbläsare, internetleverantör och enhet. Detta inkluderar din IP-adress, enhetsinformation, operativsystem, datum och tid för åtkomst och inloggningsförsök.
 • Information om internetaktivitet: Data om surf- och sökhistorik samt interaktioner med webbplatser, applikationer eller annonser, inklusive vår webbplats, kan samlas in. Detta omfattar information om webbplatser som besökts före och efter användning av webbplatsen.
 • Geolokaliseringsinformation: Detaljer om din allmänna och specifika plats vid tidpunkten för åtkomst till webbplatsen, såsom postadress eller IP-adresshärledd ungefärlig plats, kan samlas in.
 • Information om slutsatsdragning: Resumaker kan skapa ny information genom att härleda slutsatser från de ovan nämnda kategorierna och skapa en profil som återspeglar dina preferenser, egenskaper, anlag och beteende.

Var medveten om att samtycke alltid kommer att inhämtas innan ytterligare information samlas in, och att vi inte kommer att fortsätta utan ditt tillstånd.

Rätt till privatliv

På begäran kommer vi att informera abonnenter om huruvida vi innehar eller behandlar någon av deras personuppgifter eller hanterar den på uppdrag av en tredje part. För att göra sådana förfrågningar, vänligen kontakta oss på support@resumaker.se. Prenumeranter kan ändra sin information genom att redigera sin profil på webbplatsen. Om du vill få tillbaka eller ta bort personuppgifter kan du även skicka ett e-postmeddelande till ovanstående adress. Vi strävar efter att behandla begäranden om åtkomst, ändring eller borttagning inom trettio (30) dagar.

När vi tar emot en begäran om borttagning från en prenumerant kommer vi att svara inom trettio (30) dagar. Vi behåller personuppgifter under den tid som krävs för att erbjuda tjänster, uppfylla juridiska skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla avtal.

För prenumeranter eller personer som tillhandahåller PII under sin användning av vår webbplats eller våra tjänster kommer vi att radera informationen på begäran. Trots begäran kan dock uppgifter behållas så länge du har ett konto eller så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster, uppfylla juridiska skyldigheter, lösa tvister och verkställa avtal.

Lagring

 • Vi behåller vanligtvis den PII som tillhandahålls av användare som inte är prenumeranter men som har slutfört steg 1-2 i prenumerationsformuläret för webbplatsen online i en (1) månad eller på annat sätt som är tillåtet enligt gällande datalagringslagar, varefter vi raderar eller anonymiserar PII, om inte annat beskrivs ovan.
 • Om en användare blir prenumerant behåller vi deras personuppgifter så länge som det behövs för behandlingens syften eller som på annat sätt är tillåtet enligt gällande integritetslagar.
 • Vi åtar oss att inte behålla information om andra användare längre än vad som krävs för ändamålen med behandlingen.

Om radering eller anonymisering av personuppgifter inte är praktiskt genomförbar, till exempel på grund av att en användares personuppgifter har lagrats i säkerhetskopieringsarkiv, kommer vi att lagra deras personuppgifter på ett säkert sätt och isolera dem från ytterligare behandling tills radering eller anonymisering rimligen bedöms vara möjlig av oss.

Säkerhet

 

Vi vidtar olika tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda användarnas personuppgifter. Dessa åtgärder inkluderar användning av SSL-teknik för kryptering av överföring av känsliga uppgifter, såsom kontolösenord och betalningsrelaterad information. Dessutom krypteras alla personuppgifter och vi begränsar åtkomsten till personal som behöver det i samband med tillhandahållandet av tjänster.

 

Trots dessa försiktighetsåtgärder kan inget system garantera absolut säkerhet. Även om vi vidtar åtgärder för att skydda din information kan vi inte garantera, och det är orimligt att förvänta sig, att din PII eller annan information som du kommunicerar till oss via webbplatsen alltid kommer att förbli skyddad.

 

Säkerheten för din PII och annan information påverkas också av dina handlingar. Avstå från att dela ditt lösenord med andra och meddela oss omedelbart på support@resumaker.se om du misstänker att ditt kontos säkerhet äventyras.

 

Företaget inspekterar från tid till annan Tjänstens datasäkerhet och utför ändringar och uppgraderingar i enlighet med detta för att upprätthålla Tjänstens säkerhet.

 

OM INTE ANNAT UTTRYCKLIGEN FÖRESKRIVS I TILLÄMPLIGA SEKRETESSLAGAR KOMMER VI INTE ATT HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SYSTEMFEL ELLER PII-HACKNING SOM INTE KUNDE FÖRUTSES MED HÄNSYN TILL DE OMGIVANDE OMSTÄNDIGHETERNA, BEFINTLIG TEKNIK OCH RIMLIGA KOSTNADER.

 

PII-överföring

 

Vi tillhandahåller våra tjänster på global basis, vilket resulterar i insamling och överföring av personuppgifter på internationell nivå. Följaktligen kan användarnas personuppgifter överföras till platser utanför deras hemland. Oaktat detta ska alla användare anses ha godkänt behandlingen av deras personuppgifter inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) om inte annat förbjuds enligt tillämpliga sekretesslagar.

 

Vid överföring av personuppgifter som omfattas av GDPR utanför EES främjar vi efterlevnad av rättsliga krav för att skydda och upprätthålla dess skydd och följer följande specifika överföringsregler, som kan omfatta:

 

 • Överföring av personuppgifter till en jurisdiktion som godkänts av Europeiska kommissionen och som är erkänd för att erbjuda en adekvat skyddsnivå för personuppgifter på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå
 • Upprättande av avtal med mottagare, införlivande av bestämmelser i linje med "standardavtalsklausuler" som godkänts av Europeiska kommissionen, införande av skyldigheter för skydd av användare av personuppgifter
 • Andra åtgärder som är särskilt godkända av Europeiska kommissionen.
 • Abonnenter kan få ytterligare information om de skyddsåtgärder som tillämpas på deras personuppgifter under sådana överföringar utanför EES, inklusive en kopia av de standardklausuler för dataskydd som överenskommits med mottagarna, genom att kontakta oss på support@resumaker.se.

Användning av informationen

Vi använder användarnas personuppgifter för följande ändamål:

 • Förbättra och berika befintliga tjänster och befintligt innehåll.
 • Ändra och/eller ta bort befintliga tjänster och innehåll;
 • Utföra forskning och tillhandahålla statistisk information till tredje part (efter anonymisering eller pseudonymisering);
 • Genomdriva våra juridiska eller avtalsenliga rättigheter eller följa gällande lagar;
 • Samla in betalningar;
 • Alla andra ändamål som beskrivs i användarvillkoren och denna sekretesspolicy.

Användarna är medvetna om att företaget har antingen ett avtalsmässigt, juridiskt eller legitimt affärsintresse av att behandla deras personuppgifter. Detta gör det möjligt för företaget att skicka användarna relevant och personligt innehåll som är utformat för att förbättra deras användning av tjänsten.

Användare som inte vill ta emot marknadsföringsinformation har rätt att invända mot ett sådant kvitto genom att kontakta Bolaget via e-post på support@resumaker.se eller genom att klicka på en knapp som anges i marknadsföringskommunikationen. Observera att om du invänder kan detta påverka företagets förmåga att skicka personligt innehåll till dig.

En del av de personuppgifter som användarna ombeds tillhandahålla är nödvändiga för deras användning av och vår förmåga att tillhandahålla tjänsterna. Följaktligen kan din vägran att förse oss med denna PII göra det omöjligt att tillhandahålla dig tjänsterna. 

Överföring av personuppgifter till tredje part

Vi kan dela användares personuppgifter med tredje part under följande omständigheter:

 • Användaren har uttryckligen samtyckt till delning av sådan PII;
 • När vi delar PII med tjänsteleverantörer som vi använder för att tillhandahålla hosting för och underhåll av vår webbplats, applikationsutveckling, säkerhetskopiering, lagring, betalningshantering, analys och andra tjänster eller som på annat sätt rimligen är nödvändigt av oss för att utföra eller förbättra tjänsterna;
 • När vi försöker genomdriva våra juridiska eller avtalsenliga rättigheter eller misstänker att en användare använder våra tjänster på ett sätt som bryter mot användarvillkoren eller denna sekretesspolicy eller som vi misstänker kan leda till ett potentiellt hot mot en annan persons fysiska säkerhet (och som annars krävs enligt lag eller tillsynsmyndigheter).
 • I samband med inkasso, till ett inkassoföretag eller en advokatbyrå som ansvarar för att hantera inkassoverksamheten)
 • I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga sekretesslagar, i samband med en betydande företagstransaktion, såsom försäljning av företagets verksamhet, en avyttring, fusion, konsolidering eller försäljning av tillgångar, eller i händelse av insolvens; och
 • Till leverantörer såsom juridiska rådgivare, tekniska konsulter eller andra yrkesutövare som är bundna av antingen avtalsenliga eller etiska sekretessplikter.
 • situationer som innebär potentiella hot mot någon persons fysiska säkerhet, brott mot vårt kundavtal eller som på annat sätt krävs enligt lag

OM INTE ANNAT FÖRBJUDS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG KOMMER VI INTE ATT VARA ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA AVSLÖJANDEN I GOD TRO AV DINA PERSONUPPGIFTER I SÅDANA SAMMANHANG.

Från tid till annan kan vi publicera vittnesmål på webbplatsen som kan innehålla PII. Vi inhämtar ditt samtycke till att publicera ditt namn tillsammans med ditt vittnesmål. Om du vill uppdatera eller ta bort ditt omdöme kan du kontakta oss på support@resumaker.se.

Vi "säljer" inte personuppgifter om det inte uttryckligen tillåts enligt gällande sekretesslagar (t.ex. CPRA i Kalifornien).

Användning av tredje parts webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till externa webbplatser från tredje part. OBSERVERA ATT VI INTE ÄR ANSVARIGA FÖR INTEGRITETSSKYDD, POLICYER OCH ANVÄNDNING AV PROGRAMVARA SOM ERBJUDS PÅ DESSA EXTERNA WEBBPLATSER. VI KOMMER INTE ATT VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR SOM ORSAKAS AV ANVÄNDNINGEN AV TREDJE PARTS WEBBPLATSER.

Behandling av kreditkort

En tredje parts mellanhand kan användas för att hantera kreditkortshantering. Denna mellanhand har inte tillåtelse att lagra, behålla eller använda din faktureringsinformation för något annat ändamål än för kreditkortsbehandling för vår räkning.

Cookies och annan datainsamlingsteknik

Vi kan använda cookies och liknande teknik för olika ändamål, vilket kan ge PII, information om enheter och nätverk som används för att komma åt vår webbplats och insikter om interaktioner med vår plattform.

 

Cookies, små datafiler som innehåller en anonym unik identifierare, skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Ytterligare spårningstekniker, som beacons, taggar och skript, kan också användas för att samla in och analysera information, vilket förbättrar funktionaliteten och prestandan hos vår tjänst. Genom att justera dina webbläsarinställningar kan du vägra alla cookies eller få meddelanden när en cookie skickas. Att avböja cookies kan dock begränsa åtkomsten till vissa delar av vår tjänst.

Exempel på cookies som vi använder är:

 • Sessionscookies: Att driva vår tjänst effektivt.
 • Preferenscookies: Komma ihåg dina preferenser och inställningar.
 • Säkerhetscookies: Förbättra säkerhetsåtgärderna.

När du interagerar med vår webbplats samlar vi in och loggar information, inklusive IP-adresser, webbläsartyp, internetleverantör, webbadresser till hänvisnings-/utgångssidor, operativsystem, datum-/tidsstämpel, sökfrågor, plats- och språkinställningar, enhetsidentifieringsnummer, mobiloperatör och systemkonfiguration. Ibland kan vi associera PII med loggfilsdata för att förbättra vår plattform och behandla den kombinerade informationen i enlighet med denna sekretesspolicy.

Dessutom kan vi samla in geolokaliseringsdata och information om internet- eller elektronisk nätverksaktivitet, såsom surf- och sökhistorik, relaterade till individer som interagerar med vår tjänst eller webbplats.

Analysinformation samlas in när du använder webbplatsen och tjänsterna för att underlätta pågående förbättringar.

För mer information om cookies, se vårt cookiemeddelande.

Företaget garanterar inte att dess tjänster kommer att vara helt immuna mot säkerhetsbrott och/eller obehörig åtkomst, inklusive åtkomst till de uppgifter som lagras i tjänsten, även om företaget kommer att kontakta dig vid brott mot din datasäkerhet i enlighet med tillämplig lag.

Minderåriga

Vi samlar inte avsiktligt in eller begär information från personer under arton (18) år, och vi tillåter inte heller medvetet minderåriga att använda tjänsten eller någon av våra tjänster. Om vi upptäcker att vi har fått information från en minderårig utan samtycke från deras förälder eller vårdnadshavare, kommer vi omedelbart att radera sådan insamlad information och begränsa deras tillgång till tjänsten och/eller någon av våra tjänster.

Uppdateringar via e-post

Företaget kan erbjuda alla sina användare att ta emot e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev om marknadsföring, uppdateringar, förbättringar och andra användarmeddelanden om företagets verksamhet, inklusive via e-post och SMS ("Utskick"). Vissa utskick betecknas som kommersiella meddelanden, och för dessa kommer du att ha möjlighet att välja bort att ta emot de relevanta utskicken genom att kontakta företaget och/eller genom att klicka på länken "avsluta prenumeration" som finns på dessa utskick.

 

Ändringar i denna integritetspolicy
 

Om det sker några väsentliga ändringar i denna sekretesspolicy kommer du att meddelas genom att vi publicerar ett tydligt meddelande på webbplatsen innan ändringen träder i kraft. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska den här sidan för den senaste informationen om våra sekretessrutiner. Din fortsatta användning av webbplatsen eller tjänsterna utgör ditt samtycke till att vara bunden av sådana ändringar av denna integritetspolicy. Din enda åtgärd, om du inte accepterar villkoren i denna sekretesspolicy, är att sluta använda webbplatsen och tjänsterna.

Kontakta oss


Vi vill alltid höra från våra kunder. Om du har några frågor eller feedback, vänligen kontakta oss via e-post: support@resumaker.se, eller skriv till oss på: Resumaker S.L, Avenida Diagonal 534, Barcelona, 08006, Spanien.


 

Särskilda bestämmelser som gäller för vissa abonnenter

 

Europeiska unionen (EU) och europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Rättslig grund för behandling

För personer från EES beror den rättsliga grunden för att samla in och använda PII som definieras som "personuppgifter" enligt GDPR på sammanhanget och typen av information ("personuppgifter"). Vi samlar vanligtvis in personuppgifter när: (a) vi har ditt samtycke; (b) det är nödvändigt för att uppfylla skyldigheter enligt ett avtal eller ett giltigt kontrakt eller liknande arrangemang för leverans av tjänster; eller (c) behandlingen tjänar våra eller en tredje parts legitima intressen (som inte åsidosätter dina dataskyddsintressen eller grundläggande rättigheter).

I vissa fall kan vi ha en rättslig skyldighet att samla in personuppgifter eller kräva det för att skydda vitala intressen. Om behandlingen är beroende av ditt samtycke kan du återkalla det när som helst utan att det påverkar lagligheten av tidigare behandling.

När vi begär personuppgifter för att uppfylla ett lagkrav eller fullgöra ett avtal kommer vi att klargöra om det är obligatoriskt och de potentiella konsekvenserna av att inte tillhandahålla dem. På samma sätt, om vi förlitar oss på legitima intressen som inte nämns häri, kommer vi att informera dig om dessa intressen.

Om du har frågor om den rättsliga grunden för att samla in och använda dina personuppgifter kan du kontakta oss på support@resumaker.se.

Internationell överföring av personuppgifter

I takt med att vi utökar tjänsterna globalt kan personuppgifter samlas in och överföras över hela världen. Om vi överför personuppgifter utanför EES säkerställer vi skydd och efterlevnad av lagkrav. Det kan handla om att:

 • Skicka data till ett land som godkänts av EU-kommissionen som ett land som erbjuder adekvat skydd
 • Upprättande av avtal med mottagare baserat på "standardavtalsklausuler" som godkänts av Europeiska kommissionen.
 • Andra mekanismer som godkänts av Europeiska kommissionen och som tillåter överföring av personuppgifter utanför EES

För mer information om skydd vid internationella överföringar, inklusive standardklausuler för dataskydd, kontakta oss på support@resumaker.se.

Ytterligare rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Invånare i vissa territorier, inklusive EES, kan ha ytterligare rättigheter enligt gällande lagar, till exempel:

 • Rätt till radering
 • Rätt att invända mot behandling
 • Rätt till begränsning av behandling
 • Rätt till dataportabilitet

För att utöva dessa rättigheter, kontakta oss på de angivna kontaktuppgifterna. Vi kan verifiera din identitet innan vi uppfyller förfrågningar.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet. För EU:s dataskyddsmyndigheter, besök http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Integritetslagar i amerikanska delstater

Begäran om information

California Consumer Privacy Act of 2018 (CCPA) trädde i kraft den 1 januari 2020, med efterföljande ändringar i november 2020. Liknande integritetslagar antogs i olika stater som Virginia, Colorado, Connecticut och Utah.

Genomskinlighet

Vi betonar transparens när det gäller att samla in, använda, avslöja, dela och sälja PII och har åtagit oss att uppdatera processer och upplysningar för att följa föränderliga lagar.

Kategorier av PII

Vi behandlar olika kategorier av PII, inklusive namn- och kontaktuppgifter, referenser, demografiska data, betalningsdata, interaktioner, innehåll samt feedback och betyg.

Vi behandlar dessa kategorier av personuppgifter av följande skäl:

Namn och kontaktuppgifter

 • Källor: Tillhandahålls av användare
 • Ändamål: Tillhandahålla tjänster, svara på förfrågningar, genomdriva rättigheter
 • Mottagare: Tjänsteleverantörer; på annat sätt, enligt anvisningar från användaren

Autentiseringsuppgifter

 • Källor: Erhållna från användare eller genererade av vår webbplats
 • Ändamål: Tillhandahålla tjänster; autentisering och kontoåtkomst; Felsökning
 • Mottagare: Tjänsteleverantörer; på annat sätt, enligt anvisningar från användaren

Demografiska uppgifter

 • Källor: Erhållen från användare
 • Ändamål: Tillhandahålla tjänster; utveckla produkter; marknadsföring; felsökningshjälp, säkra och felsöka; och marknadsföring
 • Mottagare: Tjänsteleverantörer; på annat sätt, enligt anvisningar från användaren

Uppgifter om betalning

 • Källor: Erhållna från användare; Behandling av kreditkort
 • Ändamål: Behandla transaktioner relaterade till tjänster; felsöka; upptäcka och förhindra bedrägerier
 • Mottagare: Tjänsteleverantörer; på annat sätt, enligt anvisningar från användaren

Interaktioner och feedback

 • Källor: Interaktioner med användare
 • Ändamål: Tillhandahålla och anpassa tjänster; förbättra Tjänsterna; marknadsföring och hjälp; Felsökning
 • Mottagare: Mottagare: Tjänsteleverantörer; på annat sätt, enligt anvisningar från användaren

Kategorier av känsliga uppgifter

Vi kan samla in känsliga uppgifter, t.ex. kontoinloggningsuppgifter, exakt geografisk information, ras eller etniskt ursprung, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, information om medicinsk eller psykisk hälsa, sexliv och sexuell läggning, samt innehåll i kommunikation, som vi använder för att upprätthålla våra juridiska eller avtalsenliga rättigheter

Vi samlar vanligtvis in dessa känsliga uppgifter på följande sätt:

Information om kontot

 • Data som samlas in: Inloggningsinformation och inloggningsuppgifter
 • Källor: Användare eller automatiskt genererade
 • Behandlingsändamål: Tillhandahålla tjänster och behandla betalningar
 • Mottagare: Tjänsteleverantörer och leverantörer av betalningshantering.

Exakt information om geografisk plats

 • Data som samlas in: Exakt geografisk platsinformation.
 • Källor: Användare eller webbplatsinteraktion
 • Ändamål med behandlingen: Tillhandahållande av tjänster
 • Mottagare: Användare och tjänsteleverantörer

ras eller etniskt ursprung, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, utbildning, sexuell läggning och medicinska uppgifter

 • Insamlade uppgifter: Som anges ovan
 • Källor: Användare
 • Ändamål med behandlingen: Tillhandahållande av tjänster
 • Mottagare: Tjänsteleverantörer och användare

Välja bort "försäljning" eller "delning"

Vi säljer inte personlig information och användare kan välja bort att dela PII för personlig annonsering på tredje parts webbplatser genom att kontakta oss på support@resumaker.se. Dessutom säljer vi inte användarnas personuppgifter.

Kontroll

Användare har rätt att veta, korrigera, få en kopia av och radera sina personuppgifter.

 

Rätt att begränsa användningen av känsliga personuppgifter:

Användare kan begränsa användningen eller utlämnandet av känsliga uppgifter för specifika aktiviteter, med förbehåll för sekretessinställningar, samtycke och tillämpliga lagar.

Senaste ändringar

Ändringar av CCPA som träder i kraft den 1 januari 2023, inklusive rätten att korrigera och välja bort "delning" för personlig annonsering, noteras. Vi säljer inte personlig information och använder eller lämnar inte ut känsliga uppgifter utan samtycke eller enligt vad som är tillåtet enligt lag.

"Spåra inte"-signaler enligt California Online Protection Act (CalOPPA)

Vi stöder inte Spåra inte. Justera webbläsarens inställningar för att aktivera eller inaktivera Spåra inte.

För frågor och önskemål som rör:

 • Denna integritetspolicy
 • Våra sekretessrutiner
 • Klagomål
 • Ta bort PII
 • Avsluta prenumerationen på marknadskommunikation

Mejla support@resumaker.se